SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE

IM. KS. MICHAŁA SOPOĆKI

Aktualności szkolne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

                                                                           Księżyno, dn. 2016.12.07

III.341.1/2016

                                    O G Ł O S Z E N I E

            Na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U z 2015 poz.2164) zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przygotowanie i dostawę zestawów obiadowych i śniadań do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie wybrano ofertę Casablanca Catering Sp. z o.o ul. Legionowa 10 lok.209

na następujących warunkach.

  1. Cena brutto za jeden obiad w Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie -4,27,-zł

a) koszt surowca-2,28,-zł

b)koszt przygotowania i dostawy-1,99,-zł

  1. Cena brutto za jeden obiad w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie- 4,21,-zł

a)koszt surowca-2,22,-zł

b)koszt przygotowania i dostawy-1,99,-zł

  1. Cena brutto za jedno śniadanie w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie-2,79,-zł

a) koszt surowca-1,70,-zł

b)koszt przygotowania i dostawy- 1,09,-zł

Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust.1 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Jest to jedyna oferta złożona w postępowaniu. Wykonawca spełnił wymogi formalno-prawne określone w postępowaniu.

lp Nazwa i adres oferenta Kryterium cena Kryterium doświadczenie wykonawcy Kryterium jakość jadłospisu Łączna punktacja
1 Casablanca Catering sp.zo.o ul. Legionowa 10 lok.209 15-099 Białystok 60 10 30 100

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks Michała Sopoćki w Księżynie

mgr Mirosław Adam Guzewicz