SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĘŻYNIE

IM. KS. MICHAŁA SOPOĆKI

Samorząd Uczniowski

Głównymi celami Samorządu Uczniowskiego są:

  • czuwanie nad pełną realizacją uprawnień uczniowskich,
  • inspirowanie i organizowanie różnych form życia kulturalnego w środowisku szkolnym,
  • uczenie się demokratycznych form współżycia,
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
  • uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.

Ponadto:

  • staramy się, by pobyt uczniów w szkole był przyjemnością
  • świętujemy ważne uroczystości
  • włączamy się w akcje charytatywne
  • organizujemy konkursy i akcje, które integrują całą społeczność szkolną.
Opiekunem SU jest p.JULIA ORZECHOWSKA-GUZEWICZ.